Çagalar maska ​​maşynyna ýüz tutýarlar

Gysga düşündiriş:

gurşun wagty we wagty: 1 aý (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Enjam çagalaryň tekiz gulak maskalaryny awtomatiki öndürýär

Düşündiriş

Enjamlar iýmitlenmek, bukulmak we basmak, burun zolakly iýmitlendirmek, maska ​​emele getirmek, gulak kebşirlemek ýaly önümçilik tekiz gulak maskalaryny awtomatiki öndürýär.

maskalaryň awtomatiki önümçiligini tamamlamak üçin taýýar önüm çykarmak we ş.m.

Tehniki aýratynlyklar

Haryt ady

Çagalaryň maska ​​enjamy

Düşündiriş we amaly meýdany

Enjam, maskanyň awtomatiki önümçiligini tamamlamak üçin iýmitlendirmek, bukulmak we basmak, burun gapyrgasyny iýmitlendirmek, maska ​​emele getirmek, gulak zynjyryny kebşirlemek, taýýar önümi boşatmak we beýleki önümçilik amallaryny öz içine alýan uçar gulak guşak maskasynyň awtomatiki önümçiligini amala aşyrýar.

Model spesifikasiýasy / tehniki parametrler

Enjamlaryň ululygy 6500mm (L) × 3600mm (W) × 2000mm (H)
Daş görnüşi Halkara standart çal çal 1C
Enjamlaryň agramy 5000 kg-dan az, ýer göterijilik ukyby ≤ 500kg / m2
Işleýän elektrik üpjünçiligi Enjamlar 220 VAC ± 5%;50HZ ated Bahalandyrylan kuwwat 12KW
Iş basyşy Gysylan gazyň basyşy 0,5-0,8mpa;Gysylan gaz akymy 300L / min (durnukly gaz akymyny we süzgüç ýagy we suwy üpjün etmek üçin)
önümçilik netijeliligi 100-110ppm (günde 20s, günde 120000-140000)
Önümçiligiň kwalifikasiýa derejesi 99% (hünärsiz materiallardan we işgärleriň nädogry işlemeginden başga)
Enjamlaryň näsazlyk derejesi 2% -den az (enjamyň özi sebäpli ýüze çykan näsazlyk)
Ulanyş gurşawy Temperatura: 10-35 ℃;Çyglylyk: 5-35% HRN .angyjy, poslaýjy gaz we tozan ýok (arassaçylyk 100000 derejeden pes däl)

 

Önümiň artykmaçlyklary

Uly maskalar bilen deňeşdirilende, çagalaryň maskalary dem alyş garşylygyna has az çydamlylygy we çagalaryň geýmegi üçin has amatlydyr;Softumşak gurluş, geýmek üçin amatly, basyş duýgusy ýok.

Takmynan gurşun wagty we wagty

1 aý (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)

Soraglar we jogaplar

S: Sahypa üçin aýratyn talaplar näme? J: kompaniýamyz müşderilere tassyklamaga kömek etmek üçin degişli maglumatlary (meselem: ýerleşiş, gaz sarp etmek, energiýa sarp etmek we ş.m.) üpjün eder.

Ulanyja baha bermek

Owadan görnüş, gowy durnuklylyk we tekiz maska.

Üstünlikleri

Uly maskalar bilen deňeşdirilende, çagalaryň maskalary dem alyş garşylygyna has az çydamlylygy we çagalaryň geýmegi üçin has amatlydyr;Softumşak gurluş, geýmek üçin amatly, basyş duýgusy ýok.

Haryt wideosy

Sorag-jogap

S: Sahypa üçin aýratyn talaplar haýsylar?

J: kompaniýamyz müşderilere tassyklamaga kömek etmek üçin degişli maglumatlary berer (meselem: ýerleşiş, gaz sarp etmek, energiýa sarp etmek we ş.m.).

Ulanyja baha bermek

Owadan görnüş, gowy durnuklylyk we tekiz maska.

Önüm sergisi

dji kamerasy tarapyndan döredildi
Çagalar maska ​​enjamy (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady

  Çagalaryň maska ​​enjamy

  Düşündiriş we amaly meýdany

  Enjam, maskanyň awtomatiki önümçiligini tamamlamak üçin iýmitlendirmek, bukulmak we basmak, burun gapyrgasyny iýmitlendirmek, maska ​​emele getirmek, gulak zynjyryny kebşirlemek, taýýar önümi boşatmak we beýleki önümçilik amallaryny öz içine alýan uçar gulak guşak maskasynyň awtomatiki önümçiligini amala aşyrýar.

  Model spesifikasiýasy / tehniki parametrler

  Enjamlaryň ululygy 6500mm (L) × 3600mm (W) × 2000mm (H)
  Daş görnüşi Halkara standart çal çal 1C
  Enjamlaryň agramy 5000 kg-dan az, ýer göterijilik ukyby ≤ 500kg / m2
  Işleýän elektrik üpjünçiligi Enjamlar 220 VAC ± 5%;50HZ ated Bahalandyrylan kuwwat 12KW
  Iş basyşy Gysylan gazyň basyşy 0,5-0,8mpa;Gysylan gaz akymy 300L / min (durnukly gaz akymyny we süzgüç ýagy we suwy üpjün etmek üçin)
  önümçilik netijeliligi 100-110ppm (günde 20s, günde 120000-140000)
  Önümçiligiň kwalifikasiýa derejesi 99% (hünärsiz materiallardan we işgärleriň nädogry işlemeginden başga)
  Enjamlaryň näsazlyk derejesi 2% -den az (enjamyň özi sebäpli ýüze çykan näsazlyk)
  Ulanyş gurşawy Temperatura: 10-35 ℃;Çyglylyk: 5-35% HRN .angyjy, poslaýjy gaz we tozan ýok (arassaçylyk 100000 derejeden pes däl)

   

  Önümiň artykmaçlyklary

  Uly maskalar bilen deňeşdirilende, çagalaryň maskalary dem alyş garşylygyna has az çydamlylygy we çagalaryň geýmegi üçin has amatlydyr;Softumşak gurluş, geýmek üçin amatly, basyş duýgusy ýok.

  Takmynan gurşun wagty we wagty

  1 aý (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)

  Soraglar we jogaplar

  S: Sahypa üçin aýratyn talaplar näme? J: kompaniýamyz müşderilere tassyklamaga kömek etmek üçin degişli maglumatlary (meselem: ýerleşiş, gaz sarp etmek, energiýa sarp etmek we ş.m.) üpjün eder.

  Ulanyja baha bermek

  Owadan görnüş, gowy durnuklylyk we tekiz maska.

  Uly maskalar bilen deňeşdirilende, çagalaryň maskalary dem alyş garşylygyna has az çydamlylygy we çagalaryň geýmegi üçin has amatlydyr;Softumşak gurluş, geýmek üçin amatly, basyş duýgusy ýok.

  S: Sahypa üçin aýratyn talaplar haýsylar?

  J: kompaniýamyz müşderilere tassyklamaga kömek etmek üçin degişli maglumatlary berer (meselem: ýerleşiş, gaz sarp etmek, energiýa sarp etmek we ş.m.).

  Owadan görnüş, gowy durnuklylyk we tekiz maska.

  Çagalar maska ​​maşynyna ýüz tutýarlar

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň