Kompaniýanyň güýji

“Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd.” (mundan beýläk “Jinggong Robotics”) robot tehnologiýasyny öz içine alýan we sanly akylly önümçilik üçin bitewi çözgütleri üpjün edýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Baş kompaniýa, Zhejiang Jinggong Science and Technology Co., Ltd. hasaba alnan maýasy 450 million RMB bolup, 2004-nji ýylda 002006 aksiýa kody bilen Şençzhenen bir Stockasynda hasaba alyndy.

Işewürligi üç esasy pudagy öz içine alýar: täze material enjamlary, akylly robotlar bilen awtomatlaşdyrylan enjamlar we saglyk we keselleriň öňüni alyş enjamy.Jinggong Robotics-iň häzirki wagtda hünärli gözleg we gözleg topary bar we garaşsyz esasy tehnologiýany, esasy komponentleri we esasy önümleri birleşdirip, müşderilere ähli önümçiligi öz içine alýan sanly we akylly önümçilik çözgütleri bilen üpjün edip, ýokary derejeli enjamlary üpjün etmek ulgamyny döretdi.Kompaniýa ulanyjylara isleg derňewi, programma meýilnamalaşdyryş, in engineeringenerçilik dizaýny, enjam öndürmek, gurnamak we synag, tehniki taýýarlyk we satuwdan soňky hyzmat üçin iň oňat ulgamlaýyn çözgütleri hödürleýär.

hakda

Bäş güýç

Kärhananyň güýji

Aýratyn enjamlary öndürmekde 60 ýyldan gowrak tejribe toplan Şenahen bir Stockasynyň ilkinji sanawda görkezilen kompaniýalarynyň biri

TEAM GÖRNÜŞI

Professional gözleg we barlag topary müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär

SATYLandan soň HYZMAT

Sufficienteterlik ätiýaçlyk şaýlary bilen satuwdan soň hyzmat topary

OCERLI GÖRNÜŞ

Tangtze derýasynyň Delta sebitiniň esasy böleginde ýerleşýär.Islän wagtyňyz we islendik ýerde size baryp bileris

TEHNIKI Güýç

Lazer kebşirlemek, kesmek, robot ark kebşirlemek we ýalpyldatmak üçin synag meýdançasy bilen

artykmaçlyk2

Döredileli bäri Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd. "Tehnologiki innowasiýa we ösüş" işewürlik pelsepesine yzygiderli eýerýär.Kompaniýa soňky ylmy we tehnologiki üstünliklerini önümlerine yzygiderli ulanýar we täzeçillik ukybyny güýçlendirmek üçin elinden gelenini edýär.Jinggong

Robotika indi 29 patent berdi, 6 sany täze baha berildi, 26 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy we 2 welaýat önümçilik standarty.Şeýle hem bu kompaniýa, "Zhejiang welaýatynyň Leanding innowasiýa we pioner topary", "Zhejiang önümçiligi", "Zhejiang welaýatynyň ýokary derejeli kärhanasy", "Zhejiang welaýatynyň ylym we tehnologiýa gönükdirilen kiçi we orta kärhana" adyna eýe boldy. , "Zhejiang welaýatynyň robot çalşygyny üpjün ediji", "Zhejiang welaýatynyň senagat maglumatlary bilen üpjün ediji", "Shaoxing City kärhanasynyň tehniki merkezi", "Shaoxing City-iň robot çalşygyny üpjün ediji", "ösüş merkezi; Shaoxing City kärhanasy ”,“ Shaoxing akademikiniň iş stansiýasy ”,“ Shaoxing City-iň esasy barlaghanasy ”we ş.m.

01

Ygtybarly

SmartTCP ulgamy kämillik we ygtybarly.

02

Çeýe

Peseldilen görkezme wagty, iş wagtyny gysgaldyp we önümiň çeýeligini ýokarlandyryp biler, şeýlelik bilen müşderilere has köp önüm öndürmäge, material dolandyryş ukybyny ýokarlandyrmaga we öňdebaryjy wagty gysgaltmaga kömek edip biler.

3 (1)

Pes bahasy

Kebşirleýiş işini tygşytlamak üçin öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin

4

Çalt başlamak

Tutuş ulgamy ulanmak aňsat we öwrenmek aňsat.

5

Wagt tygşytlamak

Beýleki önümçilik işleri üçin has köp wagt tapmak üçin robot görkezmesi bilen sarp edilýän önümçilik wagtyny azaltmak

6

Ygtybarly hil

Önümiň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin hünärmen bazasyny ulanmak.Kebşirleýiş işi, kebşirleýiş işiniň gaýtalanmagyny, dowamlylygyny we ýokary hilini üpjün etmek we adam tarapyndan edilen ýalňyşlyklardan we çylşyrymly işlerden dynmak üçin kebşirleýiş nagyşlarynyň üznüksiz ýygnanmagyna esaslanýar.

7

Ekspert mugt

Hünärmen kebşirleýiş işgärlerine garaşlylygy azaltmak.Hünärmen bazasynyň gurulmagy we abatlanylmagy kebşirleýiş inersenerlerine mätäç, ýöne robotyň görkezmesi kebşirleýiş inersenerleri bilen çäklenmeýär.