Soraglar

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahaňyz näme?

Önümimiziň bahasy aksiýa ýagdaýy we beýleki bazar faktorlary sebäpli üýtgäp biler.Iň soňky nyrh sanawy, biziň bilen habarlaşanyňyzdan soň size e-poçta arkaly iberiler.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, daşary ýurtdaky sargytlarymyzyň iň az mukdary bar.Sargyt edilen önümleri gaýtadan satmak isleýän bolsaňyz, ýöne az mukdarda web sahypamyzy gözden geçiriň.

Önümleriňize degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, önümlerimiz bilen baglanyşykly her dürli resminamalary berip bileris.Berlen resminamalara seljeriş şahadatnamasy / öndürijilik şahadatnamasy, ätiýaçlandyryş şahadatnamasy, gelip çykyş şahadatnamasy we beýleki zerur eksport resminamalary girýär.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alanymyzdan 20-30 gün geçer.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda güýje girýär, (2) Sargyt edilen önümler üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Başlangyç wagty şertnamada göz öňünde tutulan gowşuryş senesini ýerine ýetirip bilmese, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Köplenç sargyt edilen önümleri wagtynda tabşyrarys.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Bank hasabymyzy, Western Union hasaby ýa-da Paypal hasabymyza 30% goýum, 70% galyndy bilen göni töläp bilersiňiz.Amal töleg möhleti şertnama tabyn bolmaly.

Önümleriňize kepillik näme?

Çig malymyzyň ýokary hilli we öndürýän önümlerimiziň hemmesiniň ussatdygyna kepil geçip bileris.Biziň maksadymyz sizi, müşderimizi önümlerimizden kanagatlandyrmakdyr.Önümlerimiz bilen haýsydyr bir ýakymsyz tejribe bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümleriňiziň ygtybarly eltilmegine kepil geçip bilersiňizmi?

Hawa, önümlerimiziň hemmesi eksport üçin amatly ýokary hilli paketlerde gaplanýar.Satyn alnan önümler howply harytlar bolsa, olar üçin ýörite taýýarlanan paketleri ulanarys.Sargyt edilen önümler temperatura duýgur bolsa, sowuk saklaýjy iberiji ulanylar.Specialörite paketleriň ýa-da standart däl paketleriň ulanylmagy goşmaça zarýad döredip biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Shük daşama tölegleri, harytlary eltmegiň usulyna baglydyr.“Express” adatça iň çalt usuldyr, ýöne çykdajy hem iň ýokary.Suw ýollaryny daşamak, köp mukdarda önümler üçin iň gowy saýlawdyr.Hakyky tölegleri, mukdary, agramy we ulag serişdeleri barada ähli maglumatlarymyz bolmasa, aýtmak kyn.Haýyş edýärin, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.