Logistika paýlanyşyny dolandyrmak

Gysga düşündiriş:

Logistikany paýlamak dolandyryş ulgamy häzirki we geljekde çylşyrymly we üýtgäp bilýän awtomatiki önümçilik liniýasyny gaýtadan işlemek ulgamy we awtomatiki paýlaýyş ulgamy üçin doly maglumat dolandyryş çözgüdini üpjün edýär.Simpleönekeý we içgin ulgam işleýşiniň, köp dili goldamagyň, parametriki konfigurasiýanyň, dinamiki plugin giňelmeginiň we ş.m. artykmaçlyklary bar.Paýlaýyş merkeziniň sargytlaryny gaýtadan işlemek üçin iň amatly seçip alyş strategiýasyny üpjün edýär we paýlaýyş merkeziniň seçip alyş netijeliligini optimizirläp we ýokarlandyryp biler.


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Logistikany paýlamak dolandyryş ulgamy häzirki we geljekde çylşyrymly we üýtgäp bilýän awtomatiki önümçilik liniýasyny gaýtadan işlemek ulgamy we awtomatiki paýlaýyş ulgamy üçin doly maglumat dolandyryş çözgüdini üpjün edýär.Simpleönekeý we içgin ulgam işleýşiniň, köp dili goldamagyň, parametriki konfigurasiýanyň, dinamiki plugin giňelmeginiň we ş.m. artykmaçlyklary bar.Paýlaýyş merkeziniň sargytlaryny gaýtadan işlemek üçin iň amatly seçip alyş strategiýasyny üpjün edýär we paýlaýyş merkeziniň seçip alyş netijeliligini optimizirläp we ýokarlandyryp biler.

Taslamanyň ösüş siklini dolandyrmak, ulgamyň durnuklylygyny we ýokary ygtybarlylyk indeksini üpjün etmek we ulgamyň uzak möhletleýin üznüksiz işlemegini üpjün etmek üçin CMMI3 arkaly standartlaşdyrylýar.Häzirki wagtda logistika paýlanyş dolandyryş ulgamy tarlary (awtomatiki doldurma ulgamy), TASS (awtomatiki tertipleşdiriş ulgamy) we galaýy modulyny öz içine alýar.

esasy funksional modullar

(1) Awtomatiki doldurma ulgamy (tarlar)

Awtomatiki doldurma ulgamy ammar dolandyryş ulgamy bilen sortlaşdyryş ulgamynyň arasyndaky ulgamdyr.Ammar dolandyryş ulgamynyň bar bolan inwentar we işleýiş ýagdaýyny, tertipleşdiriş ulgamynyň ulgam inwentarizasiýa we sortlaşdyryş kuwwatyny almak bilen, tertipleşdiriş ulgamyna yzygiderli doldurylmagyny üpjün etmek we tertipleşdirmek üçin materiallary doldurmagyň meýilnamasyny dinamiki düzedip biler. sortlaýyş ulgamynyň göwnejaý işlemegi.Ammaryň ýagdaýyna we enjamlaryň sortlaşdyrylyşyna hakyky wagtda gözegçilik etmek we maddy meseleleri ýerine ýetiriş ýagdaýyna gözegçilik etmek bilen, iberiş strategiýasy zerur bolanda üýtgedilip bilner.

(2) Awtomatlaşdyrylan sortlaşdyryş ulgamy (TASS)

Awtomatiki tertipleşdiriş ulgamy, dürli görnüşli enjamlary birleşdirip, paýlaýyş merkezindäki dürli materiallaryň sortlaşdyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, iň amatly transport ýa-da sortlaşdyryş ýoluny üpjün etmek we paýlaýyş merkezindäki içerki iş bölümleriniň hakyky wagtda urulmagyna gözegçilik etmekdir. tutuş sortlaşdyryş prosesi ýerlikli we tertipli.We paýlaýyş merkeziniň dürli görnüşli saklanyşyny, daşalmagyny, saýlanylmagyny, şahsyýetini kesgitlemegi, maglumat gyssagly we beýleki enjamlary birleşdiriň.

Dolandyryş enjamyna, klassifikasiýa enjamyna, iberiji enjamlara we klassifikasiýa geçelgesine gözegçilik etmek arkaly üznüksiz we uly göwrümli material paýlanyşy amala aşyrylyp bilner, awtomatiki ýygnamak tertibi, çyzygy, meýdany we tolkun tertibi, önümçiligi boýunça amala aşyrylyp bilner. gaty pes ýalňyşlyk derejesi bolan talaplar ýerine ýetirilip bilner we hakyky wagt saýlamak ýagdaýy gözegçilik ulgamy arkaly gözegçilik işgärlerine yzyna berlip bilner.

Internet tehnologiýasyndan doly peýdalanyň, paýlaýyş merkeziniň iş proseslerine akyl bilen gözegçilik ediň we işiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin öňünden iberiş görkezmelerini (öňünden işlemek tehnologiýasy) dörediň.

(3) Toplumlaýyn interfeýs moduly (tinf)

Interfeýs orta programma üpjünçiliginiň üsti bilen, ýokarky maglumat ulgamy bilen integrasiýa amala aşyrylýar we kärhananyň maglumat integrasiýa platformasy gurulýar.

ulgam artykmaçlyklary

(1) Çeýe tertibi optimizasiýa strategiýasy

Ulgam islege görä çeýe sazlanyp bilinýän (ortaça paýlanyş strategiýasy, material çäklendiriş strategiýasy, çydamlylyk strategiýasy we ş.m.) düzülip bilinýän tertipli optimizasiýa strategiýasyny düzýär we sargytlary partiýa we real wagtda işläp bilýär, sargyt saýlamagyň netijeliligini netijeli ýokarlandyryp biler.

(2) öňüni alyş strategiýasy

Ulgamda buýruk işleriniň ýerine ýetiriliş maglumatlaryny ulgamyň hakyky işleýşi bilen utgaşdyryp we ulgamyň işleýiş netijeliligini ýokarlandyryp bilýän akylly maglumatlary gaýtadan işlemek strategiýasy bar.

(3) Çeýeligi

Ulgamyň ýokary çeýeligi we maglumatlary gaýtadan işlemek çeýe paýlanmagy üçin merkezleşdirilen dolandyryş we merkezleşdirilmedik gözegçilik kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ogistika paýlamak Manag

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň