Günorta Koreýanyň baş direktory HYOSUNG JINGGONG Ylym we Tehnologiýa baryp gördi

16-njy fewralda Günorta Koreýanyň HYOSUNG Ösen materiallar bölüminiň baş direktory Song Joo Choi we onuň wekiliýeti, kompaniýanyň baş müdiri Wu Haixiang we beýleki ýolbaşçylar bilen bilelikde JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY-a baryp gördüler.JINGGONG-yň iň uly daşary ýurt müşderisi hökmünde Koreýanyň baş direktory HYOSUNG hut özi bir topara baryp gördi.Baş müdir Wu uzakdan gelen myhmanlara mähirli garşylandy we tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

1J7A3383

HYOSUNG-yň baş direktorynyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa sergi zalyna we önümçilik zawodyna baryp gördi we JINGGONG-yň ösüş taryhy, korporatiw medeniýeti we önümçilik ýerleşişi barada jikme-jik düşünje aldy.Kompaniýanyň senagaty we önümçilik gerimi, uglerod süýümli enjamlaryň artykmaçlygy barada ýokary baha berdiler.1J7A3401

Maslahatda iki tarap uglerod süýüm senagatynyň häzirki ösüş ýagdaýy we tendensiýasy, HYOSUNG tarapyndan Jiangsu welaýatynda maýa goýlan uglerod süýümi taslamasynyň ösüşi we mundan beýläkki strategiki hyzmatdaşlyk barada içgin pikir alyşdy.Baş müdir Wu, JINGGONG-yň ähli taslamalary ýokary derejä çykarmak üçin has köp tagalla etjekdigini we has netijeli işlejekdigini aýtdy.Şol bir wagtyň özünde, “hünärmenlik, fokus we tehnologiýa liderligi” düşünjesi bilen iki tarapyň arasynda strategiki hyzmatdaşlygy giňelderis we çuňlaşdyrarys we uzak möhletleýin durnukly we dostlukly ýeňiş gazanarys.

1J7A3426

1966-njy ýylda döredilen HYOSUNG topary, takmynan 8000 işgäri bolan, ýyllyk satuwy 84,3 milliard ýuana, 7 önümçilik zynjyry we 27 iş bölümi bilen wekilçilik edýän topar kompaniýalarynyň birine öwrüldi we Günorta Koreýanyň iň gowy on kärhanasynyň hataryna girdi.2000-nji ýyllaryň başynda HYOSUNG uglerod süýümini özbaşdak dizaýn edip başlady.2011-nji ýylda Jeollabuk-do, Jeonju we Koreýa uglerod konwergensiýa tehnologiýasy instituty bilen hyzmatdaşlykda HYOSUNG Günorta Koreýada TANSOME uglerod süýümini ösdürmekde öňdebaryjy bolup, Japanaponiýadan soň uglerod süýümini öndürýän dördünji kompaniýa boldy. , ABŞ we Germaniýa.Şeýle hem Günorta Koreýada doly tehnologiýa bilen uglerod süýümli materiallary öndüren ilkinji kompaniýa.2023-nji ýylda HYOSUNG Hytaý bazaryna girip başlady we Jiangsu şäherinde her ýyl 26400 tonna uglerod süýümi taslamasy öndürilip başlandy.

20230220145143

Hytaýda ilkinji müň tonna ýokary öndürijilikli uglerod süýümini öndürýän liniýanyň baş dizaýneri we öndürijisi hökmünde JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY şu wagta çenli 20-den gowrak uglerod süýümini öndürýär.2019-njy ýylda Günorta Koreýadan HYOSUNG bilen okislenme peçinde hyzmatdaşlyk edip başlady we HYOSUNG-nyň Jeonju zawodynyň 2-nji we 3-nji uglerod süýüm liniýalarynda üstünlikli ulanyldy.Häzirki wagtda 4-nji uglerod süýüm liniýasy gurulýar we ulanylmaga berilýär.

1J7A3417

Uzak möhletli yhlasly hyzmatdaşlygyň esasynda iki topar hem Jiangsu welaýatynda uglerod süýümi taslamasynda hyzmatdaşlyk barada has içgin pikir alyşdy.Okislenme peçinden başga-da, bu iki kompaniýa geljekde uglerod süýümi ýaly uglerod süýüm liniýasynyň esasy enjamlarynda has köp hyzmatdaşlyk eder.


Iş wagty: 21-2023-nji fewral