Stacker

Gysga düşündiriş:

Jinggong roboty, logistika enjamlaryny öndürýän we awtoulag ýollarynyň önümlerini ulgam integrasiýasyny özbaşdak ösdürýän we ösdürýän kärhana.Dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmaty birleşdirmek ukybyna eýedir we ulanyjylara köp sanly önümleri we tehniki hyzmatlary berip biler.


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Stacker

Düşündiriş

Jinggong roboty, logistika enjamlaryny öndürýän we awtoulag ýollarynyň önümlerini ulgam integrasiýasyny özbaşdak ösdürýän we ösdürýän kärhana.Dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmaty birleşdirmek ukybyna eýedir we ulanyjylara köp sanly önümleri we tehniki hyzmatlary berip biler.

Jinggong robot stackeriniň dizaýny, öndürilmegi, gurulmagy we hyzmaty Jinggong robot kompaniýasy tarapyndan özbaşdak tamamlanýar.Garaşsyz innowasiýa we işjeň hyzmatdaşlygyň ruhunda Jakergong robot stackeriniň tehniki ulgamyny kämilleşdirmegi we Jinggong robot stacker önümleriniň yzygiderli gowulaşmagyny we kämilligini saklamagy dowam etdirýär, Jinggong robot stackeriniň önüm seriýasyny yzygiderli baýlaşdyrýar.20 ýyl töweregi siňdirilenden we toplanylandan soň, “Jinggong” robot kompaniýasynyň saklaýjysynyň baý önüm seriýasy bar: esasy gurluşyna, ýeke demirýol we ýeriň düzümine görä goşa demirýol saklaýjysyna görä bir sütüne we goşa sütün böleklerine bölünip bilner. ýodajyk we giriş enjamynyň görnüşi ýekeje çuň wilka, goşa çuň wilka, konweýer , köp ýük meýdançasy we beýleki konfigurasiýalar.Ulgamyň düzümine görä, ony adaty göni yzarlaýjy, yzarlaýyş stacker ulgamy, geçiriji stacker ulgamy, bir track köp ulag ulgamy we ş.m. bölüp bolar;Şol bir wagtyň özünde, dürli görnüşli harytlar üçin, 30 kg-dan az ýeňil harytlardan 4000 kg agyr ýüklere, 200mm × 200mm ownuk zatlardan 7000m uzynlykdaky harytlara, adaty şekilli gönüburçly harytlardan rulonlara çenli sowuk bolar ýaly saklaýjy we Jinggong robot stacker degişli çözgütleri we önümleri berip biler.

Häzirki wagtda “Jinggong” robot stackeriniň esasy önüm seriýasy DQA ýeke sütün stacker, DQB goşa sütün stacker, Du track geçiriji stacker ulgamy, bir track köp ulag ulgamy we track üýtgetmek stacker ulgamy.Logistika bazaryndaky iň uly isleg bilen önüm seriýasy.Bu esasy önüm seriýalarynyň arasynda Jinggong robot stacker, ösen tehnologiýany saklamak esasynda aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

Doly awtomatlaşdyryş we ýokary ygtybarlylyk;

Gowy işlemek, el bilen, awtomatiki we onlaýn gözegçilik.Enjamlaryň işleýiş terminalynda ýönekeý we işlemek üçin doly hytaý interfeýsi bar;

Aýlaw we S-egriniň tizligini dolandyrmak tehnologiýasynyň ulanylmagy ulgamy ygtybarly we durnukly edýär;

Dürli giriş funksional komponentleri bilen enjamlaşdyrylan konfigurasiýa çeýe we dürli müşderileri kanagatlandyrmak zerurlyklaryna görä düzülip bilner;

Sürüjilik, ýüze çykarmak we gözegçilik tehnologiýasy üçin dünýäniň esasy ösen tehnologiýasy kabul edilýär;

Ulanyş çykdajylaryny netijeli azaltmak üçin modully we optimal dizaýn düşünjesine eýeriň;

Ösen dolandyryş tehnologiýasy we bir ýolly köp ulag ulgamynyň köp howpsuzlyk strategiýasy ýokary netijeliligi we howpsuzlygy üpjün edýär;

Trackol çalşylýan stacker ulgamy bir sütüne we goşa sütünli stakerlere uýgunlaşyp biler we 24 metre çenli uly saklaýyş ulgamyna uýgunlaşyp biler;

Customöriteleşdirilen çözgütleri berip biler.

Haryt wideosy

Önüm sergisi

dji kamerasy tarapyndan döredildi
Stacker (1)
dji kamerasy tarapyndan döredildi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Stacker

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň