Uglerod süýümi Bobbin üçin awtomatiki gaplama liniýasy

Gysga düşündiriş:

Keş kitaphanasynyň programma üpjünçiligini dolandyryş ulgamyny we awtomatiki gaplama liniýasy MES ulgamyny sazlaň.


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Keş kitaphanasynyň programma üpjünçiligini dolandyryş ulgamyny we awtomatiki gaplama liniýasy MES ulgamyny sazlaň.

Düşündiriş

Uglerod süýümi üçin awtomatiki gaplama liniýasynyň ulgam düzümi:

1. Sim pyrlaýjy we simli arabanyň keşi Kitaphana: sim şpil we sim arabasy tekiz keş keş kitaphanasy / çyzyk gyrasy dik kitaphanasy.

2. AGV akylly iberiş we işleýiş ulgamy: AGV awtomatiki akylly iberiş we ammardan we daşardan işlemek, ýüpek arabany ýokary we aşak gaplaýyş çyzygy.

3. Awtomatiki gaplama çyzygy a: sim şpil robotyny awtomatiki iýmitlendirmek, sim şpilkasynyň agramy, sim şpil koduny skanirlemek, RFID maglumatlaryny interaktiw ýüklemek, ýylylygyň gysylmagy, awtomatiki tertipleşdirmek we truss manipulýatorynyň gaplanylyşy;Awtomatiki gaplama çyzygy B: karton awtomatiki gaplamak, giňeltmek we goldamak, şkafy goýmak, simli gaplamak (a setir bilen doklamak), şkafy geýmek, tutuş gutyny agramlamak, guty belliklemek, möhürlemek, lenta urmak, skanirlemek we robot gaplamak;Awtomatiki gaplama çyzygy C: agaç paletleri awtomatiki sökmek, RGV awtomatiki boş goldaw, materiallaryň ähli toplumyny RGV geçirmek (B setir bilen dokma), filmiň örtüginiň tutuş toplumy, stakanyň belligi, RGV geçiriş buferi we el bilen elektrik forklift.

4. Keş kitaphanasynyň programma üpjünçiligini dolandyryş ulgamyny we awtomatiki gaplama liniýasy MES ulgamyny sazlaň.

dfb

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

Önüm sergisi

Awtomatiki gaplama (1)
Awtomatiki gaplama (7)
Awtomatiki gaplama (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Uglerod süýümi ingot maglumat gowşurylyşynda

  2.Dürli ululykdaky uglerod süýümi ingotlary üçin awtomatiki tertipleşdirmek we saklamak tehnologiýasy

  3.Uglerod süýüminiň ingotyna takyk ýerleşişini amala aşyrýan palletizasiýa tehnologiýasy

  4. JG Robotics tarapyndan işlenip düzülen uglerod süýümli ýüplükler üçin awtomatiki gaplama çyzygy, ýekeje uglerod süýümi ingot, karton gaplamak we palet gaplamak, ammarda we daşarda AGV awtomatiki usulda we logistika maglumat ulgamyny amala aşyrýar.

  5. JG Robotics tarapyndan işlenip düzülen palletizasiýa tehnologiýasy, uglerod süýümi ingotynyň takyk ýerleşişine düşünýär.Diňe dürli ululykdaky tekjä laýyk gelmän, her bölüjiniň takyk ýerleşişini kepillendirýär.

  6. JG Robotics tarapyndan işlenip düzülen gysgaldylan film gaplaýyş tehnologiýasy, uglerod süýüminiň ingotyna berk ýapylmagyny kepillendirýär.

  Awtomatiki gaplama çyzygynyň ulanylmagy uglerod süýümli ýüplügiň adaty gaplamasyny gowulandyrýar.Öňki talaplary we önümçilik prosesini üýtgetmän, JG Robotics tarapyndan işlenip düzülen çyzyk uglerod süýüminiň önümçiligini has awtomatlaşdyrýar.Uglerod süýümini öndürmek çözgüdi kämilleşdirilse, zawodyňyz has köp maglumat alar.Mundan başga-da, iş güýjüniň peselmegi we şowsuzlyk derejesi uglerod süýüminiň önümçiliginiň bahasyny peseldýär.

  Uglerod süýüm ýüplükleri üçin awtomatiki gaplama liniýasy

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler